Par mums

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš” dibināta 2008. gada augustā.

Iestādi pārsvarā apmeklē  Zemgales rajona un mikrorajonu  Zolitūde,  Imanta  mazie  iedzīvotāji!

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” dibinātājs ir Rīgas Dome.

Mūsu iestāde priecājas par katru jaunu bērniņu, kurš atnāks pie mums. Bērnudārzs sniedz savus pakalpojumus no 7.00 rīta līdz 19.00 vakarā (izņemot brīvdienas un valsts svētku dienas).

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” – vienpadsmit grupas, kurās  mācās bērni vecumā no 1.6 gadiem līdz 7. gadiem.

Piecas iestādes grupas ir ar krievu valodas apmācību: Nr.4 "Bitītes", Nr.7 "Rūķīši", Nr.8 "Lācīši", Nr.9 "Mārītes", Nr.10 "Saulīte"

Sešas grupas - ar latviešu valodas apmācību: Nr.1 „Ezīši”, Nr.2  „Putnēni”, Nr.3 „Pelēni”, Nr.5 „Taurenīši”,  Nr.6 ”Zaķīši, Nr.11 „Skudriņas”

 

Mūsu iestāde strādā, pamatojoties uz  21.11.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.716  "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraudiem": 

  •  Vispārējas pirmsskolas izglītības programmas paraugs (programmas kods: 01011111);
  •  Mazākumtautību vispārējas pirmsskolas izglītības programmas paraugs (programmas kods: 01011121)

PROGRAMMU MĒRĶIS

Programmu mērķis - veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādejādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties  pamatizglītības apguvei. 

PII „ ZVANIŅŠ” VĪZIJA

Pieejamība - ģimenēm draudzīga vieta, kura piedāvā radošu un individuālu pieeju bērna attīstībai drošā vidē.

Kvalitāte - vieta, kur kvalitatīvi tiek īstenotas daudzveidīgas izglītības programmas

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS

Pastāvēt kā izglītības iestādei ar augstu darba kvalitāti:

  • paaugstinot pedagogu kompetences līmeni;
  • veidojot daudzpusīgi attīstošu vidi bērnu izaugsmei;
  • nodrošinot bērnu un iestādes personāla darbību sakārtotā, veselīgā, modernā un drošā darba vidē;
  • iesaistot vecākus iestādes darbībā, sniedzot tiem atbalstu- konsultācijas un izglītojošus seminārus.

Ar bērniem strādā radošas, zinošas 22 pirmsskolas izglītības skolotājas, 2 mūzikas skolotājas, sporta skolotāja, latviešu valodas skolotāja un 11 pirmsskolas skolotāju palīdzes, medmāsa.

Pavāres ik dienu nodrošina garšīgu un pilnvērtīgu uzturu. Dienā ir trīs ēdienreizes – brokastis, pusdienas un launags.

Pie mums darbojas deju – ritmikas, angļu valodas , latviešu valodas un džudo maksas pulciņi. Nodarbības pulciņos notiek pēcpusdienas laikā.

Iestādes teritorijā it rotaļu laukumi ar spēļu atribūtiem un smilšu kastēm . Ir renovētas četras rotaļmājiņas. Ir sporta laukums, kurā var spēlēt basketbolu, stafetes. Laukums ir noklāts ar gumijotām plātnēm.

Iestāde sadarbojās ar Rīgas Zolitūdes pirmsskolu un 264. Pirmsskolas izglītības iestādi “Zelta atslēdziņa”

 

Džimbas drošības programma – par drošu bērnību, kas brīva no vardarbības! 

dzimba agentsMūsu pirmsskola no 2016. gada īsteno Deviņu soļu  Džimbas drošības programmu. Iestādē strādā  Džimbas aģents.

Džimbas aģents (vadītājas vietniece izglītības jomā) organizē 5-6 gadīgiem bērniem Drošības stundiņas - 45 minūšu gara nodarbība pirmsskolas vecuma bērniem, kas notiek bērnudārza grupiņās.  Nodarbībā Džimbas aģents interaktīvā veidā stāsta par drošības noteikumiem. Piemēram: „Mans ķermenis ir mans!”

Ar projekta palīdzību esam mazinājuši risku bērniem kļūt par vardarbības upuriem, veicinot bērnu zināšanas, izpratni un prasmes, kā atpazīt nedrošas situācijas, kā tajās rīkoties, pie kā vērsties pēc palīdzības. metodiskos materiālus, lai savā ikdienas darbā turpinātu bērnus uzrunāt par personisko drošību. Veicinātas arī vecāku zināšanas un izpratne par drošām attiecībām ar bērnu, kā arī viņu spējas uzrunāt bērnu drošības jautājumus savā ikdienas saskarsmē. 

Projekta  mērķis: 

  1. veicināt bērnu tiesību aizsardzību un vardarbības novēršanu Latvijā, darbojoties primārās prevencijas līmenī. Projekts atstās tiešu ietekmi gan uz tiešajām, gan netiešajām projekta mērķgrupām – bērniem, vecākiem un speciālistiem, kas ir galvenās mērķgrupas bērnu tiesību īstenošanai un vardarbības novēršanai;
  2. veicināt vecāku zināšanas un izpratni par drošām attiecībām ar bērnu, kā arī viņu spējas uzrunāt bērnu drošības jautājumus savā ikdienas saskarsmē;
  3. veicināt speciālistu, kas ikdienā strādā ar bērniem, kompetenci novērtēt, atpazīt un savlaicīgi rīkoties situācijās, kurās bērns varētu tikt, vai tiek apdraudēts, kā arī metodiski atbalstīt speciālistus, lai savā darbā ar bērniem iekļautu bērnu personiskās drošības attiecībās jautājumus, tādējādi mazinot vardarbības riskus.  

dzimba majas lapa

dzimba.lv mājas lapā var atrast un izmantot spēles bērniem un metodisko materiālu pieaugušajiem!

3Dzimba